Polityka Prywatności oraz Plików Cookies

data publikacji – 27.12.2022r

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie Pani/Pan może udostępnić Administratorowi podczas korzystania ze serwisu oraz wykorzystywania plików Cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Krok prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MK Design Magdalena Krok adres: Wysoka 91, 34-240 Jordanów, NIP: 5521732122, REGON: 522202538
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem oraz adresem e-mail: kontakt@krokdesign.pl oraz pod numerem telefonu: +48 696 139 897
 3. Kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail, przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres e-mail.
 4. Administrator przykłada bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO” oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

DEFINICJE

ADMINISTRATORMagdalena Krok prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MK Design Magdalena Krok adres: Wysoka 91, 34-240 Jordanów, NIP: 5521732122, REGON: 522202538
POLITYKANiniejsza Polityka Prywatności.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
SERWISStrona internetowa pod adresem: https://krokdesign.pl/oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie np. formularz kontaktowy.
UŻYTKOWNIKKażda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIA Z SERWISU?

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyt.
 3. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem, dane zostały udostępnione mu bezpośrednio przez Użytkownika.
 4. Jeżeli dane Użytkownika zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
 5. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu.

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA?

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

 1. Analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Udzielania odpowiedzi na korespondencję, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody Użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 3. Dostarczania i wyświetlania treści w serwisie – w tym celu Administrator zbiera dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 4. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 5. Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. W celach analitycznych i statystycznych – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. W celu skontaktowania się z Administratorem zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • Prawo do sprostowania bądź poprawienia danych osobowych – Gdy Użytkownik zauważy, że dane są niepoprawne, bądź wymagają aktualizacji (art. 16 RODO);
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym czasie kontaktując się z Administratorem, za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem (art. 17 RODO);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych (art. 18 RODO);
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać Użytkownikowi zawsze i w każdym wypadku. Jest to związane z naturą przepisów prawa.

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy.
 3. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem serwisu.
 2. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady oraz innych państw. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 3. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
  • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebooka Ireland Limited) – w celu korzystania z narzędzi i platformy.
  • Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych.
  • Facebook Ireland Ltd. – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców.
  • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
  • Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 4. Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
  • Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
 5. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 6. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Ta strona internetowa, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 5. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Pani/Pan korzysta, przeglądając strony internetowe.
 6. Mogą być one odczytywane przez Administratora („cookies własne”, które Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator Korzysta („cookies zewnętrzne”).
 7. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 8. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 9. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące
  • wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram,
  • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; język; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce; godziny dostępu oraz adres; strony, z której użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze
 4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator posiada profile w mediach społecznościowych Facebook, Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na fanpage’ach regularnie publikowane i udostępniane są treści, oferty i rekomendacje produktów.
 2. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestruje zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram.
 3. Administratorzy serwisów społecznościowych mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.